Tuesday, October 23, 2012

ग्रामीण कृषी कार्यानुभव कार्यक्रम

MÉ]õ¶ÉäiÉÒ EòɳýÉSÉÒ MÉ®úVÉ  Ê´ÉºiÉÉ®ú ʶÉIÉhÉ ºÉÆSÉɱÉEò ¨ÉÉ. b÷Éì. +¶ÉÉäEò fø´ÉhÉ
OÉɨÉÒhÉ EÞòÊ¹É EòɪÉÉÇxÉÖ¦É´É EòɪÉÇGò¨ÉÆÉiÉMÉÇiÉ ´É º´É. ªÉ¶É´ÉÆiÉ®úÉ´É SÉ´½þÉhÉ VÉx¨É¶ÉiÉɤnùÒ ´É¹ÉÉÇÊxÉʨÉkÉ       ¨É®úÉ`ö´ÉÉb÷É  EÞòÊ¹É  Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSªÉÉ EÞòÊ¹É  ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä  ®ú¤ÉÒ  ¶ÉäiÉEò®úÒ  ¨Éä³ýÉ´ÉÉ ¨ÉÉèVÉä nùɨÉ{ÉÖ®úÒ ªÉälÉä ºÉÆ{ÉzÉ ZÉɱÉÉ. ªÉÉ ¨Éä³ýÉ´ªÉÉSÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉäò ʴɺiÉÉ®ú ʶÉIÉhÉ ºÉÆSÉɱÉEò ¨ÉÉ. b÷Éì. +¶ÉÉäEò fø´ÉhÉ ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä iÉ®ú EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ +vªÉIɺlÉÉxÉÒ nùɨÉ{ÉÖ®úÒSªÉÉ ºÉ®ú{ÉÆSÉÉ ºÉÉè. º´ÉÉiÉÒ ºÉÖªÉÇ´ÉƶÉÒ ÁÉ ½þÉäiªÉÉ.     |ɦÉÉ®úÒ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ +Êvɹ`öÉiÉÉ ´É |ÉÉSÉɪÉÇ b÷Éì. ʴɱÉÉºÉ {ÉÉ]õÒ±É, MÉÉ´ÉSÉä {ÉÉä±ÉÒºÉ {ÉÉ]õÒ±É +hhÉɺÉɽäþ¤É MɨÉä, ={ɺɮú{ÉÆSÉ ¨ÉÉÊhÉEò®úÉ´É MɨÉä ´É EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä |ɦÉÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ b÷Éì. ®úÉVÉä¶É Eònù¨É ªÉÉÆSÉÒ |ɨÉÖJÉ ={ÉκlÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ.
ºÉt{ÉÊ®úκlÉiÉÒ¨ÉvªÉä ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÒ MÉ]õÉÆSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò¯ûxÉ MÉ]õ¶ÉäiÉÒ Eäò±ªÉÉºÉ ¶ÉäiÉÒ¨ÉvÉÒ±É +xÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉ Eò¨ÉÒ ½þÉä>ð ¶ÉEòiÉÉiÉ, iªÉɨÉÖ³äý ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÒ MÉ]õ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úÉ´ÉäiÉ +ºÉÉ ºÉÆnäù¶É b÷Éì.+¶ÉÉäEò fø´ÉhÉ ªÉÉÆxÉÒ =nÂùPÉÉ]õxÉ{É®ú ¦ÉɹÉhÉÉiÉ Ênù±ÉÉ.  b÷Éì. ʴɱÉÉºÉ {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆxÉÒ ºÉåpùÒªÉ ¶ÉäiÉÒ ªÉÉ´É®ú ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò±Éä iɺÉäSÉ b÷Éì. ®úÉVÉä¶É Eònù¨É ªÉÉÆxÉÒ OÉɨÉÒhÉ EÞòÊ¹É EòɪÉÉÇxÉÖ¦É´É EòɪÉÇGò¨ÉɤÉɤÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ Ênù±ÉÒ. 
ªÉÉ|ɺÉÆMÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉiÉÒ±É ¶ÉɺjÉYÉÉÆxÉÒ ®ú¤ÉÒ {ÉÒEò ±ÉÉMÉ´Éb÷Ò¤ÉɤÉiÉ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò±Éä. b÷Éì.B.{ÉÒ.ºÉÖªÉÇ´ÉƶÉÒ ªÉÉÆxÉÒ BEòÉÎi¨ÉEò ®úÉäMÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ, b÷Éì.ªÉÖ.BxÉ.+ɳýºÉä ªÉÉÆxÉÒ ½þ®ú¦É®úÉ ±ÉÉMÉ´Éb÷, b÷Éì.¤ÉÒ.VÉÒ.ʽþ´Éɳäý ªÉÉÆxÉÒ ¦ÉÉVÉÒ{ÉɱÉÉ ±ÉÉMÉ´Éb÷ iÉ®ú BEòÉÎi¨ÉEò EòÒb÷ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ´É®ú b÷Éì.¨É½þ¨Énù <DZÉÒªÉÉºÉ ªÉÉÆxÉÒ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò±Éä. ªÉÉ ¨Éä³ýÉ´ªÉÉiÉ b÷Éì.Eäò.BºÉ.¤ÉäMÉ, b÷Éì.B±É.BxÉ.VÉɴɳäý, b÷Éì.BºÉ.BSÉ.EòÉƤɳäý, b÷Éì.B.B¨É.EòÉƤɳäý, b÷Éì.VÉÒ.+É®ú.½þxÉ´ÉiÉä ´É b÷Éì.VÉÒ.Eäò.±ÉÉåfäø ªÉÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSªÉÉ ¶ÉɺjÉYÉÉÆxÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆ´É®ú   ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò±Éä.
EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä |ÉɺiÉÉÊ´ÉEò EòɪÉÇGò¨É +ÊvÉEòÉ®úÒ b÷Éì.BºÉ.b÷Ò.VÉ]Öõ®äú ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä. ºÉÖjɺÉÆSɱÉxÉ ºÉÊSÉxÉ lÉÉä®úÉiÉ ªÉÉÆxÉÒ iÉ®ú +ɦÉÉ®ú |Énù¶ÉÇxÉ iÉÉä]äõ´ÉÉb÷ ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä. ¨Éä³ýÉ´ÉÉ ªÉ¶Éº´ÉÒiÉäºÉÉ`öÒ ®ú¨Éä¶ÉEÖò¨ÉÉ®ú, ºÉÖ¶ÉÒ±É SÉÉè®äú, Ê´ÉGò¨É EÖò¨ÉÉ®ú, ʴɹhÉÖ xÉÉMÉ®ú, iɯûhÉ EÖò¨ÉÉ®ú, ®úÊ´ÉEòÉÆiÉ, ºÉÆVÉÒ´É xÉɪɮú, ºÉÆVÉÒ´É EÖò¨ÉÉ®ú, +¨É®åúpù ¦ÉÉ®úiÉÒ, ºÉÊSÉxÉ ÊEò®úÉbä÷, Ênù´ÉÉEò®ú ®äúbÂ÷b÷Ò, ºÉiªÉÉxÉÆnù MÉMÉÇ, ºÉ©ÉÉ]õ ¨Éä¶É®úɨÉ, MÉVÉÉxÉxÉ ¤Éäpäù, Ê|ɪÉÆEò VÉèxÉ, Ênù{ÉEò ˺ÉMÉ±É ´É +¤nÖù±É ºÉ±ÉÉ¨É ªÉÉ OÉɨÉÒhÉ EÞòÊ¹É EòɪÉÉÇxÉÖ¦É´É EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ {ÉÊ®ú¸É¨É PÉäiɱÉä. ªÉÉ ¨Éä³ýÉ´ªÉÉºÉ ¨ÉÉèVÉä nùɨÉ{ÉÖ®úÒ ´É ˺ÉMÉhÉÉ{ÉÖ®ú ªÉÉ MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É ¶ÉäiÉEò®úÒ ¨ÉÉä`ö¬É ºÉÆJªÉäxÉä ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä.
.......................................................................................................
VÉÉ.Gò.{ÉÒ+É®ú+Éä/B¨ÉEäò´½þÒ/2012/31                                   ÊnùxÉÉÆEò : 23 +ÉìC]õÉå¤É®ú 2012

(b÷Éì. |ÉÊ´ÉhÉ EòÉ{ɺÉä) VÉxɺÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ, ¨ÉEÞòÊ´É,  {É®ú¦ÉhÉÒ

Sunday, October 14, 2012

{ÉÖhÉä ªÉälÉÒ±É ºlÉɪÉÒEò ¨É®úÉ`ö´ÉÉb÷É ºÉ¨Éx´ÉªÉ ºÉʨÉiÉÒ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ¨É®úÉ`ö´ÉÉb÷ªÉÉiÉÒ±É ¶ÉèùIÉÊhÉEò IÉäjÉÉiÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ EòɪÉÉǺÉÉ`öÒ EÖò±ÉMÉÖ°ü ¨ÉÉ.b÷Éì.ÊEò¶ÉxÉ®úÉ´É MÉÉä®ä ªÉÉÆxÉÉ ¨É®úÉ`ö´ÉÉb÷É ¦ÉÖ¹ÉhÉ {ÉÖ®úºEòÉ®úÉxÉä ºÉx¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä iªÉÉÊxÉʨÉiªÉ iªÉÉÆSÉÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉiÉÒ±É ´É®úÒ¹`ö ºÉƶÉÉävÉxÉ ºÉ½þɪªÉEò, EòÊxɹ`ö ºÉƶÉÉävÉxÉ ºÉ½þɪªÉEò ´É EÞòÊ¹É ºÉ½þɪªÉEò ªÉÉÆSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ½þÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ.  

Sunday, October 7, 2012



¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉSÉä EÞòʹɨÉÆjÉÒ ¨ÉÉ.xÉÉ.¸ÉÒ.®úÉvÉÉEÞò¹hÉVÉÒ Ê´ÉJÉä {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSªÉÉ ¶É֦ɽþºiÉä MÉÉä³äýMÉÉÆ´É 
ªÉälÉÒ±É EÞòÊ¹É ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒSÉÉ ¦ÉÚ¨ÉÒ{ÉÚVÉxÉ ºÉ¨ÉÉ®Æú¦É =iºÉɽþÉiÉ ºÉÆ{ÉzÉ

¨É®úÉ`ö´ÉÉb÷É EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, {É®ú¦ÉhÉÒ +ÆiÉMÉÇiÉ MÉÉä³äýMÉÉÆ´É iÉÉ. +ÉéføÉ xÉÉMÉxÉÉlÉ ªÉälÉÒ±É xÉÖiÉxÉ EÞòÊ¹É ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉÉ <¨ÉÉ®úiÉ ¦ÉÚ¨ÉÒ{ÉÚVÉxÉ ºÉ¨ÉÉ®Æú¦É ®úÉVªÉÉSÉä EÞòÊ¹É ´É {ÉhÉxÉ ¨ÉÆjÉÒ ¨ÉÉ.xÉÉ.¸ÉÒ.®úÉvÉÉEÞò¹hÉ Ê´ÉJÉä {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä ®úÊ´É´ÉÉ®ú ÊnùxÉÉÆEò 07 +ÉìC]õÉä¤É®ú, 2012 ®úÉäVÉÒ =iºÉɽþÉiÉ ºÉÆ{ÉzÉ ZÉɱÉÉþ. ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ +vªÉIɺlÉÉxÉÒ ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉÊ´ÉEòÉºÉ ¨ÉÆjÉÒ iÉlÉÉ Ë½þMÉÉä±ÉÒ ÊVɱ½þªÉÉSªÉÉ {ÉɱÉEò¨ÉÆjÉÒ ¨ÉÉ.xÉÉ.|ÉÉ.´É¹ÉÉÇiÉÉ<Ç MÉɪÉEò´ÉÉb÷ iÉ®ú |ɨÉÖJÉ {ÉɽÖþhÉä ¨½þhÉÖxÉ EÞòÊ¹É ®úÉVªÉ¨ÉÆjÉÒ ¨ÉÉ.xÉÉ.¸ÉÒ.MÉÖ±ÉɤɮúÉ´ÉVÉÒ näù´ÉEò®ú, {ÉÖhÉä ªÉälÉÒ±É ¨É½þÉ®úɹ]Åõ EÞòÊ¹É Ê¶ÉIÉhÉ ´É ºÉƶÉÉävÉxÉ {ÉÊ®ú¹ÉnäùSÉä ={ÉÉvªÉIÉ ¨ÉÉ.¸ÉÒ.Ê´ÉVɪɮúÉ´ÉVÉÒ EòÉä±ÉiÉä, ¨É®úÉ`ö´ÉÉb÷É EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉä EÖò±ÉMÉÖ¯û ¨ÉÉ.b÷Éì.ÊEò¶ÉxÉ®úÉ´ÉVÉÒ MÉÉä®äú, ¨ÉÉVÉÒ ¨ÉÆjÉÒú ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ®úVÉxÉÒiÉÉ<Ç ºÉÉiÉ´É ¨ÉÉ.+ɨÉnùÉ®ú ¸ÉÒ.®úÉVÉÒ´ÉVÉÒ ºÉÉiÉ´É, ¨ÉÉ. +ɨÉnùÉ®ú ¸ÉÒ.VɪÉÆiÉ®É´É ºÉºÉÉxÉä, ¨ÉÉ.+ɨÉnùÉ®ú ¸ÉÒ.VɪÉ|ÉEòɶÉVÉÒ nùÉÆbä÷MÉÉ´ÉEò®ú ªÉÉÆSÉÒ ={ÉκlÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ.
ʶÉIÉhÉ ºÉÆSÉɱÉEò b÷Éì. Ê´É·ÉÉºÉ Ë¶Énäù, ºÉƶÉÉävÉxÉ ºÉÆSÉɱÉEò b÷Éì. MÉÉä´ÉçvÉxÉ JÉÆb÷ÉMɳäý ´É  ʴɺiÉÉ®ú ʶÉIÉhÉ ºÉÆSÉɱÉEò b÷Éì. +¶ÉÉäEò fø´ÉhÉ,EÞòÊ¹É Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉÆSÉɱÉEò ¸ÉÒ. +ÉxÉÆiÉ®úÉ´É VÉɴɳäý, EÞòÊ¹É Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä ºÉ½þºÉÆSÉɱÉEò ¸ÉÒ.Eäò.B¨É.näù¶É¨ÉÖJÉ, ÊVɱ½þÉ +ÊvÉIÉEò EÞòÊ¹É +ÊvÉEòÉ®úÒ ¤ÉÒ.BºÉ.EòSUô´Éä ªÉÉÆSÉÒ |ɨÉÖJÉ ={ÉκlÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ.
EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ |ÉɺiÉÉ´ÉÒEòÉiÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉä òEÖò±ÉMÉÖ¯û b÷Éì. ÊEòºÉxÉ®úÉ´É MÉÉä®äú ¨½þhÉɱÉä EòÒ ºÉnùÊ®ú±É ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´½þÉ´ÉÒ ½þÒ Ë½þMÉÉä±ÉÒ ÊVɽþªÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÉÈSÉÒ <SUôÉ ½þÉäiÉÒ,  iÉÒ <SUôÉ ´É º´É{xÉ ªÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉä¨ÉÖ³äý {ÉÖhÉÇ ZÉɱÉä +ɽäþ. ªÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉä¨ÉÖ³äý ªÉÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ EÞòÊ¹É Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ ={ɱɤvÉ ½þÉä´ÉÖxÉþ EÞòÊ¹É Ê¶ÉIÉhÉÉSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ Ê´ÉtÉlªÉÉȨÉvªÉä VÉÉMÉÞiÉÒ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉähÉÉ®ú +ɽäþ. iɺÉäSÉ ªÉÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ +ÉVÉ EÞòÊ¹É IÉäjÉÉiÉ ´ÉäMÉÉxÉä ¤Énù±É ½þÉäiÉ +ɽäþ. EÞòÊ¹É IÉäjÉÉSÉÉ Ê´ÉEòɺÉnù®ú ´ÉÉføÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ®úɹ]ÅõÒªÉ ºiÉ®úɴɯûxÉ |ɪÉixÉ ½þÉäiÉ +ɽäþiÉ. ¶ÉäiÉÒ IÉäjÉÉiÉ iªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä +ÉvÉÖÊxÉEò iÉÆjÉYÉÉxÉÉSÉÉ +´É±ÉƤÉxÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ªÉɨÉÖ³äý ªÉäiªÉÉ EòɳýÉiÉ EÞòÊ¹É Ê¶ÉIÉhÉɱÉÉ ¨ÉÉä`äö ¨É½þi´É |ÉÉ{iÉ ½þÉähÉÉ®ú +ºÉÖxÉ EÞòÊ¹É Ê¶ÉIÉhÉ ºÉ´ÉÉÇxÉÉ ºÉֱɦÉ{ÉhÉä ={ɱɤvÉ ½þÉähªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ +ɽäþ. iªÉÉiÉÖxÉSÉ ¶ÉäiÉEò-­ªÉÉÆSÉÉ {ɪÉÉǪÉÉxÉä ®úÉVªÉÉSÉÉ ´É näù¶ÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉähÉÉ®ú +ɽäþ. ¨½þhÉÖxÉSÉ EÞòÊ¹É IÉäjÉÉiÉÒ±É |ÉMÉiÉ iÉÆjÉYÉÉxÉɨÉvªÉä {ÉÉ®ÆúMÉiÉ {Énù´ÉÒvÉ®ú ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhÉä, EÞòÊ¹É IÉäjÉÉiÉ EòɪÉÇEÖò¶É±É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¤É³ý ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhÉä ªÉɺÉÉ`öÒ ½äþ EÞòÊ¹É ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨É½þi´ÉÉSÉä `ö®úhÉÉ®ú +ºÉÖxÉ ªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉEòɺÉÉSÉÒ MÉÆMÉÉ ªÉÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ ªÉähªÉÉºÉ ¨ÉnùiÉ ½þÉähÉÉ®ú +ɽäþ. ªÉÉ PÉ]õEò EÞòÊ¹É ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉäSÉÉ |ɺiÉÉ´É ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉSÉä EÞòʹɨÉÆjÉÒ ¨ÉÉ.xÉÉ.®úÉvÉÉEÞò¹hÉVÉÒ Ê´ÉJÉä {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉÉJÉɱÉÒ ´É +ɨÉnùÉ®ú ¨ÉÉ.¸ÉÒ.®úÉVÉÒ´ÉVÉÒ ºÉÉiÉ´É ªÉÉÆSªÉÉ {ÉÖføÉEòÉ®úÉiÉÖxÉ ®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉÉºÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. ªÉÉEòɨÉÒ +ɨÉnùÉ®ú ¨ÉÉ.¸ÉÒ.¦ÉÉ>ð®úÉ´ÉVÉÒ {ÉÉ]õÒ±É MÉÉä®äúMÉÉÆ´ÉEò®ú, +ɨÉnùÉ®ú ¨ÉÉ.¸ÉÒ.VɪÉ|ÉEòɶÉVÉÒ nùÉÆbä÷MÉÉ´ÉEò®ú ªÉÉÆSÉä½þÒ ºÉ½þEòɪÉÇ ±ÉɦɱÉä, +ºÉä |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ ¨ÉÉ. EÖò±ÉMÉÖ¯û ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä.
¨ÉÉ. +ɨÉnùÉ®ú ¸ÉÒ. ®úÉVÉÒ´ÉVÉÒ ºÉÉiÉ´É ªÉÉÆxÉÒ +É{ɱªÉÉ ¦ÉɹÉhÉÉiÉ ºÉÉÆMÉÒiɱÉä EòÒ, ¨ÉÉMÉÒ±É SÉÉ®ú iÉä {ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É ¨É½þɮɹ]Åõ ®úÉVªÉɨÉvÉÒ±É BäEò¨Éä´É ¶ÉɺÉÊEòªÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ MÉÉä³äýMÉɴɱÉÉ Ê¨É³ýɱªÉÉSÉä ¦ÉÉMªÉ ±ÉɦɱÉä +ɽäþ. iɺÉäSÉ ½þ³ýnù ºÉƶÉÉävÉxÉ Eåòpù½þÒ ªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ ½þÉähªÉɺÉ`öÒ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ VÉÉ<DZÉ. ºÉ´ÉÉÈSªÉÉ ºÉ½þÉEòɪÉÉÇxÉä ´É |ɪÉixÉÉxÉä ªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉSÉÉ ªÉÉ {ÉÖfäø näùJÉÒ±É ¶ÉäiÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉä<Ç±É +¶ÉÒ +É{ÉäIÉÉ ´ªÉHò Eò®úiÉÉä. 
EÞòÊ¹É {ÉÊ®ú¹ÉnäùSÉä ={ÉÉvªÉIÉ ¨ÉÉ. Ê´ÉVɪɮúÉ´ÉVÉÒ EòÉä±ÉiÉä ªÉÉÆxÉÒ EÞòÊ¹É {Énù´ÉÒvÉ®úÉÆxÉÒ xÉÉäEò®úÒSªÉÉ ¨ÉÉMÉä xÉ ±ÉÉMÉiÉÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ ¶ÉäiÉÒEòbä÷ ´É³ýÉ´Éä ´É xÉ´ÉxÉ´ÉÒxÉ iÉÆjÉYÉÉxÉ +É{ɱªÉÉ ¶ÉäiÉɨÉvªÉä ´ÉÉ{É®úÉ´ÉÒiÉ. +ºÉä +É{ɱªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉɨÉvªÉä ¨ÉiÉ ´ªÉHò Eäò±Éä.
¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉSÉä EÞòÊ¹É ®úÉVªÉ¨ÉÆjÉÒ ¨ÉÉ.xÉÉ.¸ÉÒ.MÉÖ±ÉɤɮúÉ´ÉVÉÒ näù´ÉEò®ú ªÉÉÆxÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö +É{ɱªÉÉnùÉ®Ò iÉÆjÉYÉÉxÉ ¶ÉäiÉÉ´É®úÒ ªÉÉ ºiÉÖiªÉ ={ÉGò¨ÉÉSÉÒ +É{ɱªÉÉ ¦ÉɹÉhÉɨÉvªÉä |ɶÉƺÉÉ Eò¯ûxÉ ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉɨÉÖ³äý JÉ­ªÉÉ +lÉÉÇxÉä Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉä ºÉƶÉÉävÉxÉ ¶ÉäiÉEò­ªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÉÆvÉÉ´É®ú |ÉiªÉIÉÉiÉ {ÉÉå½SÉ´ÉÒ±Éä. Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSªÉÉ ºÉƶÉÉävÉxÉÉSÉÉ ¶ÉäiÉEò­ªÉÉÆxÉÒ EòÉ]äõEòÉä®ú{ÉhÉä +´É±ÉÆ¤É Eò®úÉ´ÉÉ +ºÉä ¨ÉxÉÉäMÉiÉ ´ªÉHò Eäò±Éä.
˽þMÉÉä±ÉÒ ÊVɱ½þªÉÉSªÉÉ {ÉɱÉEò¨ÉÆjÉÒ ¨ÉÉ.xÉÉ.|ÉÉ.´É¹ÉÉÇiÉÉ<Ç MÉɪÉEò´ÉÉb÷ ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ ¡Öò±É¶ÉäiÉÒ Ê´ÉEòºÉÒiÉ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ ´É EòÉä®úb÷´ÉɽÖþ ¶ÉäiÉÒSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉxÉä EòɪÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÒ +É{ÉäIÉÉ ´ªÉHò Eäò±ÉÒ.
´ÉºÉ¨ÉiÉ iÉɱÉÖCªÉÉSÉä +ɨÉnùÉ®ú ¸ÉÒ.VɪÉ|ÉEòɶÉVÉÒ nùÉÆbä÷MÉÉ´ÉEò®ú ªÉÉÆxÉÒ MÉÉä³äýMÉÉ´ÉSÉä EÞòÊ¹É ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ½äþ xÉÉ´ÉÒxªÉ{ÉÖöhÉÇ ´É +Énù¶ÉÇ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ´½þÉ´Éä +¶ÉÒ +{ÉäIÉÉ ´ªÉHò Eäò±ÉÒ.
®úÉVªÉÉSÉä EÞòÊ¹É ´É {ÉhÉxÉ ¨ÉÆjÉÒ ¨ÉÉ.xÉÉ.¸ÉÒ.®úÉvÉÉEÞò¹hÉ Ê´ÉJÉä {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆxÉÒ =nÂùPÉÉ]xÉÒªÉ ¦ÉɹÉhÉÉiÉ ¨½þhÉɱÉä EòÒ, EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSªÉÉ ¤É³ýÉ´É®ú ªÉÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ¶ÉäiÉÒSÉÉ Ê´ÉEòɺÉÉiÉ Mɯûb÷ ZÉä{É PÉä<±É. EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ½äþ ¶ÉäiÉEò­ªÉÉƺÉÉ`öÒ YÉÉxÉ ¨ÉÆnùÒ® +ɽäþ. ºÉvªÉÉSÉÉ Eòɳý ´ÉäMÉÉxÉä ¤Énù±ÉiÉ +ɽäþ iªÉÉSÉ ´ÉäMÉÉxÉä ºÉƶÉÉävÉxÉ ½þÉähÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ ´É iªÉÉSÉ ´ÉäMÉÉxÉä ¶ÉäiÉEò­ªÉÉÆxÉÒ iÉÆjÉYÉÉxÉÉSÉÉ +´É±ÉÆ¤É Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. ªÉÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ¶ÉäiÉÒ Ê´ÉEòɺÉɨÉvªÉä ¨ÉֱɦÉÖiÉ ¤Énù±É Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ EòÉä®úb÷´ÉɽÖþ ¶ÉäiÉÒiÉ {Éb÷±É䱪ÉÉ {ÉɴɺÉÉSÉÉ lÉå¤É xÉ lÉå¤ÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ Eò®úÉxÉä iɺÉäSÉ Ê`ö¤ÉEò ˺ÉSÉxÉÉSÉÉ +ÊvÉEò ´ÉÉ{É®ú ½þÉähÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. +ÉVÉSªÉÉ JÉÖ±ªÉÉ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉäiÉ lÉä]õ {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò vÉÉä®úhÉÉSÉÉ ¶ÉäiÉEò­ªÉÉÆxÉÉ ¡òɪÉnùÉSÉ ½þÉähÉÉ®ú +ɽäþ. ªÉÉ EÞòÊ¹É ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ EÞòÊ¹É ¤ÉÉVÉÉ®úÉÆSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úÉ´ÉÉ ´É ªÉälÉÒ±É ºÉƶÉÉävÉxÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ MÉÉ´ÉɺÉÉ`öÒ ´É ¶ÉäiÉÒºÉÉ`öÒ Eò®úÉ´ÉÉ. ºÉIÉ¨É EÖò±ÉMÉÖ¯ûSªÉÉ xÉäjÉi´ÉÉJÉɱÉÒ ½äþ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ BEò +Énù¶ÉÇ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ½þÉä=öxÉ ¶ÉäiÉEò­ªÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉEòɺÉÉiÉ BEò ¨ÉÉxÉˤÉnÖù `ö®äú±É +¶ÉÒ +{ÉäIÉÉ ´ªÉHò Eäò±ÉÒ.
EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ ¶Éä´É]õÒ MÉÉä³äýMÉÉ´É EÞòÊ¹É ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä |ÉÉSÉɪÉÇ ´É ºÉ¨Éx´ÉªÉò +ÊvÉEòÉ®úÒ b÷Éì. =nùªÉ JÉÉäb÷Eäò ªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉxªÉ´É®úÉÆSªÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉɤÉɤÉiÉSªÉÉ +{ÉäIÉÉ ¨ÉÉ. EÖò±ÉMÉÖ¯ûSªÉÉ xÉäjÉi´ÉÉ JÉɱÉÒ ´É ºÉ´ÉÉÇSªÉÉ ºÉ½þEòɪÉÉÇxÉä {ÉÖhÉÇ Eò®úÒ±É +ºÉÉ ¨ÉÉxÉºÉ ´ªÉH  Eò¯ûxÉ +ɦÉÉ®ú ¨ÉÉxɱÉä.
ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉÊxÉʨÉiªÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ ¨Éä³ýÉ´ÉÉ ´É EÞòÊ¹É |Énù¶ÉÇxÉÉSÉä½þÒ +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä ½þÉäiÉä. ªÉÉ|ɺÉÆMÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä ºÉ½þªÉÉäMÉÒ +Êvɹ`öÉiÉÉ ´É |ÉÉSÉɪÉÇ, ʴɦÉÉMÉ |ɨÉÖJÉ, |ÉÉvªÉÉ{ÉEò´ÉÞÆnù ´É Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ´ÉÞÆnù iɺÉäSÉ ªÉÉ {ÉÊ®úºÉÉ®úÉiÉÒ±É ¶ÉäiÉEò®úÒ, xÉÉMÉ®úÒEò ´É Ê´ÉtÉlÉÔ ¨ÉÉä`ªÉÉ ºÉÆJªÉÉxÉä ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. MÉÉä³äýMÉÉÆ´É ªÉälÉÒ±É EÞòÊ¹É ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉä¨ÉÖ³äý ªÉÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É VÉxÉiÉä¨ÉvªÉä =iºÉɽþÉSÉä ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉä +ɽäþ.
(b÷Éì. |ÉÊ´ÉhÉ EòÉ{ɺÉä)
VÉxɺÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ, ¨ÉEÞòÊ´É, {É®ú¦ÉhÉÒ
{ÉÒ+É®ú+Éä/B¨ÉEäò´½þÒ/2012/26                
ÊnùxÉÉÆEò : 07.10.2012



गोळेगाव येथील कृषी महाविद्यालयचे भूमिपूजन कारतांना कृषी मंत्री मा ना श्री राधाकृष्ण विखे  पाटील  व  आदी  मान्यवर 



Monday, October 1, 2012

Ganesh Festival 2012
College of Agriculture, MKV, Parbhani