Friday, November 30, 2012


मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांतर्गत अधिक बियाणे उत्पादनासाठी सिंचनस्रोत विकास प्रकल्पाबाबतची बातमी पहा
सह्याद्री वाहिनी वर  
दिनांक ०१.१२.२०१२ रोजी 
सकाळी ८.३० वा 
दुपारी २.०० वा
रात्री ७.०० वा 
रात्री  ९.३० वा


Thursday, November 29, 2012¨É®úÉ`ö´ÉÉb÷É EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉiÉ ¶ÉÉ·ÉiÉ ¶ÉäiÉÒ ªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉ´É®ú ´ªÉÉJªÉÉxÉÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ

       ¨É®úÉ`ö´ÉÉb÷É EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, {É®ú¦ÉhÉÒ ªÉälÉä ÊnùxÉÉÆEò 01 Êb÷ºÉå¤É®ú 2012 ®úÉäVÉÒ nÖù{ÉÉ®úÒ 3.00 ´ÉÉVÉiÉÉ |ɶÉɺÉEòÒªÉ <¨ÉÉ®úiÉ ½þÉì±É GÆò. 18 ¨ÉvªÉä ¶ÉÉ·ÉiÉ ¶ÉäiÉÒ Ê´ÉEòɺÉÉSÉä +É´½þÉxÉ +ÉÊhÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉä nùÉʪÉi´ÉªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉ´É®ú ½èþpùɤÉÉnù Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö EòɪÉÇEòÉ®úÒ {ÉÊ®ú¹ÉnäùSÉä ºÉnùºªÉ iÉlÉÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ ÊxɪÉÉäVÉxÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä ¨ÉÉVÉÒ ºÉnùºªÉ ¨ÉÉ. xÉÉ. |ÉÉ. BSÉ. B¨É. näùºÉ®úb÷É ªÉÉÆSÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ ´É SÉSÉÉǺÉjÉÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. ºÉnù®úÒ±É SÉSÉÉǺÉjÉÉSªÉÉ +vªÉIɺlÉÉxÉÒ ¨ÉÉ. EÖò±ÉMÉÖ°ü b÷Éì. ÊEò¶ÉxÉ®úÉ´É MÉÉä®äú ½äþ ®úɽþhÉÉ®ú +ɽäþiÉ. ºÉnù®úÒ±É ´ªÉÉJªÉÉxÉÉºÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉEò, Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ, Ê´ÉtÉlÉÔ, ¶ÉäiÉEò®úÒ ´É xÉÉMÉ®úÒEòÉÆxÉÒ ¨ÉÉä`ö¬É ºÉÆJªÉäxÉä ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ´½þÉ´Éä +ºÉä +É´ÉɽþxÉ Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÆSÉɱÉEò iÉlÉÉ +Êvɹ`öÉiÉÉ (EÞòʹÉ)  b÷Éì. Ê´É·ÉÉºÉ Ë¶Énäù, ºÉ½þªÉÉäMÉÒ +Êvɹ`öÉiÉÉ ´É |ÉÉSÉɪÉÇ b÷Éì. BxÉ. b÷Ò. {É´ÉÉ®ú ´É ÊVɨÉJÉÉxÉÉvªÉIÉ iÉlÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ |ɨÉÖJÉ b÷Éì. δ½þ. b÷Ò. {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä +ɽäþ.
.......................................................................................
VÉÉ.Gò.{ÉÒ+É®ú+Éä/B¨ÉEäò´½þÒ/2012/34                ÊnùxÉÉÆEò : 29 xÉÉä´½åþ¤É®,ú 2012

(b÷Éì. |ÉÊ´ÉhÉ EòÉ{ɺÉä)
VÉxɺÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ
¨ÉEÞòÊ´É, {É®ú¦ÉhÉÒ
      

Wednesday, November 28, 2012

शेततळ्याचे काम प्रगतिपथावर

मराठवाडा कृषी विद्यापीठात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांतर्गत अधिक बियाणे उत्पादनासाठी सिंचनस्रोत विकास प्रकल्पाच्या शेततळ्याचे काम प्रगतिपथावर असून हे काम महाराष्ट्र राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या सहकायाने करण्यात येत आहे. 

हे शेततळे १०० मीटर x १०० मीटर ३ मीटर आकारमानाचे असून ३ कोटी लिटर पाण्याचे साठवण क्षमतेचे आहे. यामुळे साधारणतः ५० हेक्टर जमिनीवरील पिकांना संरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण होणार आहे. 

मा कुलगुरू डॉ. किशनराव गोरे मार्गदर्शनाखाली याचे काम चालू आहे.

Tuesday, November 27, 2012

पत्रकार परिषद संपन्न

मराठवाडा कृषी विद्यापीठात मा. कुलगुरू डॉ. किशनराव गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. अशोक ढवण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पत्रकार परिषद संपन्न 
पत्रकार परिषदेस संबोधीतांना मा कुलगुरू डॉ किशनराव गोरे  व्यासपीठावर विस्तार शिक्षण संचालक डॉ अशोक ढवण, संशोधन संचालक डॉ गोवर्धन खंडागळे, कुलसचिव श्री के व्ही पागीरे, जिल्हा माहिती अधिकारी श्री राजेंद्र सरग आदी 
पत्रकारांना  सिंचनस्रोत विकास प्रकल्पाबाबत माहिती देताना मा कुलगुरू डॉ किशनराव गोरे पत्रकार परिषद संपन्न


मराठवाडा कृषी विद्यापीठात मा. कुलगुरू डॉ. किशनराव गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. अशोक ढवण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पत्रकार परिषद संपन्न 

Wednesday, November 21, 2012

'अन्न साखळी करिता अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली' या विषयावरील हिवाळी कार्यशाळेचे उदघाटन

भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली व अन्नतंत्र महाविद्यालय, मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'अन्न साखळी करिता अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली' या विषयावरील २१ दिवशीय हिवाळी कार्यशाळेचे उदघाटन 

¨ÉEÞòÊ´ÉiÉÒ±É +zÉiÉÆjÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ {ÉÉiɳýÒ´É®úÒ±É Ê½þ´ÉɳýÒ EòɪÉǶÉɳäýSÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ
       ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù, xÉ´ÉÒ Ênù±±ÉÒ ´É ¨ÉEÞòÊ´ÉiÉÒ±É +zÉiÉÆjÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ªÉÉÆSªÉÉ ºÉƪÉÖHò Ê´Ét¨ÉÉxÉä +zɺÉÉJɳýÒEò®úÒiÉÉ +zɺÉÖ®úIÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ ªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉ´É®ú BEòÊ´ÉºÉ Ênù´É¶ÉÒªÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ {ÉÉiɳýÒ´É®úÒ±É Ê½þ´ÉɳýÒ EòɪÉǶÉɳäýSÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ +xxÉ ´É +Éè¹ÉvÉ |ɶÉɺÉxÉÉSÉä +ɪÉÖHò ¸ÉÒ ¨É½äþ¶É ZÉMÉbä÷ ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ªÉÉ EòɪÉǶÉɳäýSªÉÉ +vªÉIɺlÉÉxÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉä EÖò±ÉMÉÖ°ü ¨ÉÉ. b÷Éì. ÊEò¶ÉxÉ®úÉ´É MÉÉä®äú ½äþ ½þÉäiÉä iÉ®ú {É®ú¦ÉhÉÒ ¨É½þÉxÉMÉ®{ÉɱÉÒEäòSÉä +ɪÉÖHò ¸ÉÒ. ºÉÖvÉÒ® ¶ÉƦɮúEò®ú ½äþ ʴɶÉä¹É +ÊiÉlÉÒ ¨½þhÉÖxÉ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä.  EòɪÉÇGò¨ÉÉºÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉä +Êvɹ`öÉiÉÉ ´É ʶÉIÉhÉ ºÉÆSÉɱÉEò b÷Éì. Ê´É·ÉÉºÉ Ë¶Énäù, ºÉƶÉÉävÉxÉ ºÉÆSÉɱÉEò b÷Éì. MÉÉä´ÉvÉÇxÉ JÉÆb÷ÉMɳäý, EÖò±ÉºÉÊSÉ´É b÷Éì. ¤ÉÒ. B¨É. `öÉå¤É®äú ªÉÉÆSÉÒ |ɨÉÖJÉ ={ÉκlÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ. 
       =nÂùPÉÉ]õxÉÒªÉ ¦ÉɹÉhÉÉiÉ ¸ÉÒ ¨É½äþ¶É ZÉMÉbä÷ ¨½þhÉɱÉä EòÒ, +zɺÉÖ®úIÉÉ |ɨÉÉhÉEäò EòɪÉnùÉ 2006 ½þÉ näù¶ÉÉiÉ ÊnùxÉÉÆEò 5 +ÉìMɹ]õ 2011 {ÉɺÉÖxÉ +¨ÉƱÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ. ªÉÉ EòɪÉtÉx´ÉªÉä +zɺÉÖ®úIÉÉ ½þÒ ´ÉèvÉÉxÉÒEò ´É ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®Eò Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ, VÉähÉäEò¯ûxÉ OÉɽþEòÉÆSÉä º´ÉɺlªÉ +¤ÉÉvÉÒiÉ ®úɽþÒ±É. ªÉÉ EòɪÉtɨÉÖ³äý ¶ÉäiÉÒ{ÉɺÉÚxÉ ={ɦÉÉäCiªÉÉ{ɪÉÈiÉ +zɺÉÖ®úIÉäºÉƤÉÆvÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ =i{ÉÉnùEò ¶ÉäiÉEò®úÒ, |ÉÊGòªÉÉ =tÉäVÉEò, Ê´ÉiÉ®úEò, ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ iɺÉäSÉ ={ɦÉÉäHòÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÒ +ɽäþ. ªÉÉ EòɪÉtɤÉɤÉiÉ VÉxÉVÉÉMÉÞiÉÒ ½þÉähÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 
       Ê{ÉEòÉÆ´É®úÒ±É ®úÉäMÉ ´É ÊEòb÷ÒÆSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉɺÉÉ`öÒ ´ÉÉ{É®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ +Éè¹ÉvÉÉÆSÉÒ ªÉÉäMªÉ ¨ÉÉjÉÉ ´É ¡ò´ÉÉ®úhÉÒSÉÒ ªÉÉäMªÉ ´Éä³ý ªÉɤÉɤÉiÉ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eò®úhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ºÉÚxÉ iªÉɨÉÖ³äý ªÉÉ ®úɺÉɪÉxÉÒEò +Éè¹ÉvÉÉÆSÉä +Æ¶É EòÉføhÉÒ{ÉÖ´ÉÔ Eò¨ÉÒ ½þÉäiÉÒ±É ´É iÉä JÉÉt ¨ÉÉxÉ´ÉÉSªÉÉ º´ÉɺlªÉɺÉÉ`öÒ ªÉÉäMªÉ ®úɽþÒ±É. 
       +ÉVÉ +xÉäEò |ÉEòÉ®úSÉä ¶ÉÉ®úÒ®úÒEò ®úÉäMÉ ¨ÉÉxÉ´ÉɱÉÉ Eò¨ÉÒ ´ÉªÉÉiÉ ½þÉäiÉ +ɽäþiÉ ªÉÉSªÉÉ ¨ÉÖ³ýɶÉÒ VÉÆEò¡Öòb÷, ¦ÉäºÉ³ýOɺiÉ ´É ®úɺÉɪÉxÉÒEò |ÉÊGòªÉÉ Eäò±Éä±Éä +zÉ JÉÉhÉä ½äþ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ +ɽäþ.  ºÉEòºÉ +zÉ OÉɽþEòÉÆxÉÉ ={ɱɤvÉ Eò®úhÉä EòɳýÉSÉÒ MÉ®úVÉ +ɽäþ. ªÉÉ´É®ú +zÉiÉÆjÉ ¶ÉɺjÉYÉÉÆxÉÒ +ÊvÉEò ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÆlÉxÉ Eò®úÉ´Éä ªÉɺÉÉ`öÒSÉ ªÉÉ |ÉEòÉ®úSÉÒ EòɪÉǶÉɳýÉ ½þÉähÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 
       EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä |ɨÉÖJÉ +ÊiÉlÉÒ ¸ÉÒ ºÉÖvÉÒ® ¶ÉƦɮúEò®ú ªÉÉÆxÉÒ +É{ɱªÉÉ ¨ÉxÉÉäMÉiÉÉiÉ ºÉɨÉÉxªÉ ¨ÉÉhɺÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä +zɺÉÖ®úIÉäSÉä ¨É½þi´É ºÉÉÆMÉÒiɱÉä.
       +vªÉIÉҪɠ ¦ÉɹÉhÉÉiÉ ¨ÉÉ. EÖò±ÉMÉÖ°ü b÷Éì. ÊEò¶ÉxÉ®úÉ´É MÉÉä®äú ªÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆMÉÒiɱÉä EòÒ,    ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÉ +zɺÉÖ®úIÉäSÉä YÉÉxÉ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. EòÉ®úhÉ +zɺÉÖ®úIÉäSÉÒ ºÉÖ°ü´ÉÉiÉ ½þÒ ¶ÉäiÉÒ =i{ÉÉnùxÉÉ{ÉɺÉÚxÉSÉ ½þÉäiÉä.  näù¶ÉÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ZÉ{ÉÉ]õ¬ÉxÉä ´ÉÉføiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý näù¶ÉÉSÉä ±ÉIÉ ´ÉÉføhÉÉ-ªÉÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉä±ÉÉ +zÉ{ÉÖ®ú´ÉhªÉÉEòbä÷ ½þÉäiÉä,  iªÉɨÉÖ³äý ºÉEòºÉ +zÉ ÊxĘ́ÉiÉÒEòbä÷ nÖù±ÉÇIÉ ZÉɱÉä. +ÉVÉ näù¶É +zÉvÉÉxªÉÉiÉ º´ÉªÉÆ{ÉÖhÉÇ +ɽäþ, nÖùvÉ =i{ÉÉnùxÉÉiÉ +ÉPÉÉb÷Ò´É®ú +ɽäþ,  {É®ÆúiÉÖ ºÉEòºÉ +zÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ +É{ÉhÉ Eò¨ÉÒ {Éb÷iÉ +ɽþÉäiÉ ªÉɺÉÉ`öÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ɪÉixÉ ½þÉähÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. ¤Énù±ÉiÉä ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ, ®úÉäMÉ ´É ËEòbÒÆSÉÉ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É, iªÉÉ´É®úÒ±É +ÊiÉ®äúEòÒªÉ ¡ò´ÉÉ®úhªÉÉ, JÉiÉÉÆSÉÉ +ªÉÉäMªÉ ´ÉÉ{É®ú, xÉèºÉMÉÔEò ºÉÆEò]äõ ªÉɨÉÖ³äý ºÉEòºÉ +zÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ Ê¨É³ýhÉä nÖù®úÉ{ÉɺiÉ ZÉɱÉä +ɽäþ iªÉɺÉÉ`öÒ ºÉEòºÉ +zÉ ÊxĘ́ÉiÉÒSÉä +É´ÉɽþxÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÒ Îº´ÉEòÉ®ú±Éä {ÉɽþÒVÉä. näù¶ÉÉiÉ +ÉÆiÉ®ú®úɹ]ÅõÒªÉ |ɨÉÉhÉEòÉ|ɨÉÉhÉä +zÉ ÊxĘ́ÉiÉÒºÉÉ`öÒ |ɪÉixÉ Eò®úÉ´Éä +ºÉä |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ b÷Éì. ÊEò¶ÉxÉ®úÉ´ÉVÉÒ MÉÉä®äú ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä. 
       b÷Éì. Ê´É·ÉÉºÉ Ë¶Énäù ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ Ê½þ´ÉɳýÒ EòɪÉǶÉɳäý¨ÉÖ³äý ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ¶ÉɺjÉYÉ ´É |ÉÉvªÉÉ{ÉEòÉÆSÉä +zɺÉÖ®úIÉÉ ºÉƤÉÆvÉÒ YÉÉxÉ ´É EòÉè¶É±ªÉ ´ÉÞvnùÓMÉiÉ ½þÉä<Ç±É +¶ÉÒ +{ÉäIÉÉ ´ªÉHò Eäò±ÉÒ. 
ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä |ÉɺiÉÉÊ´ÉEòÉiÉ +zÉiÉÆjÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä ºÉ½þªÉÉäMÉÒ +Êvɹ`öÉiÉÉ ´É |ÉÉSÉɪÉÇ b÷Éì. {ÉÒ. BºÉ. Eònù¨É ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ EòɪÉǶÉɳäýSÉä ¨É½þi´É ʴɹÉnù Eäò±Éä. iÉ®ú EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä ºÉÚjɺÉÆSÉɱÉxÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉEò b÷Éì. ½äþ¨ÉÆiÉ näù¶É{ÉÉÆbä÷ ªÉÉÆxÉÒ iÉ®ú +ɦÉÉ®ú |Énù¶ÉÇxÉ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ VÉÉä¶ÉÒ ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä.
ªÉÉ EòɪÉǶÉɳ¨ÉvªÉä Eäò®ú³ý, {ÉÆVÉɤÉ, MÉÖVÉ®úÉiÉ, ¨ÉvªÉ|Énäù¶É <iªÉÉnùÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É EÞòÊ¹É       Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉiÉÒ±É EÞòÊ¹É ´É iÉiºÉ¨É ʴɹɪÉÉiÉÒ±É {ÉÆSÉÊ´ÉºÉ ¶ÉɺjÉYÉ ´É |ÉÉvªÉÉ{ÉEò ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ZÉɱÉä +ɽäþiÉ.
ªÉÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä ºÉ½þªÉÉäMÉÒ +Êvɹ`öÉiÉÉ ´É |ÉÉSÉɪÉÇ, ʴɦÉÉMÉ    |ɨÉÖJÉ, |ÉÉvªÉÉ{ÉEò Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ´ÉMÉÇ ´É Ê´ÉtÉlÉÔ ¨ÉÉä`ö¬É ºÉÆJªÉäxÉä ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. EòɪÉÇGò¨É ªÉ¶Éº´ÉÒiÉäºÉÉ`öÒ +zÉiÉÆjÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSÉä |ÉÉvªÉÉ{ÉEò ´É Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆxÉÒ {ÉÊ®ú¸É¨É PÉäiɱÉä. 
..........................................................................................................
VÉÉ.Gò.{ÉÒ+É®ú+Éä/B¨ÉEäò´½þÒ/2012/32                          ÊnùxÉÉÆEò : 21 xÉÉä´½åþ¤É®,ú 2012
(b÷Éì. |ÉÊ´ÉhÉ EòÉ{ɺÉä)
VÉxɺÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ
¨ÉEÞòÊ´É,  {É®ú¦ÉhÉÒ