Tuesday, June 25, 2013

मराठवाडा विभागासाठी कृषी हवामान सल्‍ला

भारतीय हवामान विभाग, मुबई यांचेकडून प्राप्‍त झालेल्‍या हवामान अंदाजानुसार, मराठवाडा विभागामध्‍ये पुढील आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ राहून तुरळ ठिकाणी पाउस पडण्‍याची शक्‍यता आहे. कमाल तापमान २४.० ते ३१.० अंश सेल्‍सीअस राहील तर किमान तापमान २०.० ते २३.० अंश सेल्‍सीअस राहील. वारा ताशी १२.० ते २२.० कि.मी. प्रति तास वेगाने वाहील. सकाळची सापेक्ष आर्द्रता ७८.० ते ९३.० टक्‍के तर दुपारची सापेक्ष आर्द्रता ४९.० ते ८६.० टक्‍के राहील.
विशेष सुचना : या आठवडयात  आकाश अंशतः ढगाळ राहून तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्‍यता आहे.

  • तीळाची पेरणी ४५ x १५ सें.मी. अंतरावर करावी. तीळाचे पिकास ५०:२०:० खताच्‍या मात्रा पैकी अर्धे नत्र व संपूर्ण स्‍फुरद पेरणी सोबत द्यावे व उर्वरीत अर्धे नत्र ३० दिवसानी द्यावे. या आठवडयात पेरणी आटोपून घ्‍यावी. 
  • खोडवा पिकाची बांधणी करून खताची शेवटची मात्रा १०० कि. ग्रॅम नत्र, ५५ कि. ग्रॅम. स्‍फुरद व ५५ कि.ग्रॅम पालाश प्रति हेक्‍टर द्यावे. सद्यस्थितीत खत देण्‍यास हवामान स्थिती चांगली आहे.  
  • तुरीची पेरणी ९० x २० सें.मी. अंतरावर करावी. याकरीता बीएसएमआर-७३६, बीएसएमआर-८५३ व कमी पावसाचे ठिकाणी बिडीएन-७११ या वाणाची निवड करावी. 
  • रसशोषण करणा-या तसेच अळीवर्गीय किडीचा प्रादुर्भाव पुढील आठवडयात वाढु शकतो. याकरीता उपयोजना करण्‍यासाठी पुर्व तयारी करावी. नवीन फळबाग लागवड केलेल्‍या अथवा एक-दोन वर्षाच्‍या फळझाडांना काठीचा भक्‍कम आधार दयावा. नवीन फळबाग लागवड करण्‍यासाठी उन्‍हाळयात उपलब्‍ध होउ शकणा-या पाण्‍याचा अंदाज घेवूनच लागवड करावी.  
  • पेरूच्‍या बागेस प्रती झाड ५० किलो शेणखत व ८०० ग्रॅम नत्र, ४०० ग्रॅम स्‍फुरद व पालाश देउन मातीत चांगले मिसळुन घ्‍यावे. खताची मात्रा या आठवडयातच दयावी. नवीन फळबाग लागवड करण्‍यासाठी उन्‍हाळयात उपलब्‍ध होउ शकणा-या पाण्‍याचा अंदाज घेवूनच लागवड करावी.
  • अंजीरची नविन लागवड ५x५ मीटर अंतरावर करावी. लागवडीसाठी बैंगलोर, दिनकर, पुणे अंजीर या पैकी एका वाणाची निवड करावी. लागवडी सोबत २० किलो शेणखत व १ ते १.५ किलो सुपर फॉस्‍फेट प्रति झाड वापरावे. नवीन फळबाग लागवड केलेल्‍या अथवा एक-दोन वर्षाच्‍या फळझाडांना काठीचा भक्‍कम आधार दयावा. नवीन फळबाग लागवड करण्‍यासाठी उन्‍हाळयात उपलब्‍ध होउ शकणा-या पाण्‍याचा अंदाज घेवूनच लागवड करावी.
  • सिताफळाचे बागेस १५ किलो शेणखत २५० ग्रॅम नत्र, १२५ ग्रॅम स्‍फुरद व १२५ ग्रॅम पालाश खताची मात्रा प्रती झाड  दयावी. या पैकी संपूर्ण स्‍फुरद, पालाश व अर्धे नत्र फलधारणा होताच द्यावे. नवीन फळबाग लागवड केलेल्‍या अथवा एक-दोन वर्षाच्‍या फळझाडांना काठीचा भक्‍कम आधार दयावा. नवीन फळबाग लागवड करण्‍यासाठी उन्‍हाळयात उपलब्‍ध होउ शकणा-या पाण्‍याचा अंदाज घेवूनच लागवड करावी.
  • झेंडू, जिलार्डीया, निशिगंध, काकडा मोगरा, गुलाब इत्‍यादी फुल पिकाची लागवड करण्‍यास हा आठवडा अतिशय अनुकूल आहे.
  • पाळीव जनावरांना घटसर्प, फ-या, अंत्रविशार व शेळी मेंढी मध्‍ये बुळकांडी (पीपीआर) रोगाचे लसीकरण नजीकच्‍या पशुचिकित्‍सालयातुन करून घ्‍यावे. लसिकरणापुर्वी जंतनाशकाचे औषध पाजावे. जनावरांना स्‍वच्‍छ पाणी पाजावे.
केंद्र प्रमुख
एकात्मिक कृषी हवामान सल्‍ला सेवा योजना
पञक क्रमांकः २२                                                        
दिनांकः २५.०६.२०१३