Saturday, August 22, 2015

वनामकृविच्‍या कृषि सहाय्यक पदाची रविवारी लेखी परिक्षा

परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाची जाहिरात क्र वनामकृवि-१/२०१४ दिनांक २५ नोंब्‍हेबर २०१४ अन्‍वये पदवीकाधारकाच्‍या कृषि सहाय्यक पदासाठी दिनांक २३ ऑगस्‍ट रविवार रोजी लेखी परिक्षा होणार असुन ३६ पदांकरिता एकुण ६४७५ उमेदवार पात्र ठरले आहे. रविवारी सकाळी ११ ते १ या दरम्‍यान पर‍भणी शहरातील एकुण १८ परिक्षा केंद्रावर ही परिक्षा होणार असुन यात विद्यापीठ परिसरातील कृषि महाविद्यालय, अन्‍नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय व पशुवैद्यकीय महाविद्यालय तसेच वसमत रोड वरील श्री शिवाजी महाविद्यालय, श्री शिवाजी विधी महाविद्यालय, श्री शिवाजी तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, श्री शिवाजी अभियांत्रिकी व्‍यवस्‍थापन महाविद्यालय, सारंग स्‍वामी विद्यालय, संत तुकाराम महाविद्यालय तसेच बालविद्यामंदिर, नानलपेठ, बालविद्यामंदिर, वैभव नगर, भारतीय बालविद्यामंदिर ममता नगर, जिंतुर रोड वरिल कै रावसाहेब जामकर महाविद्यालय, कै कमलाताई जामकर महाविद्यालय, ज्ञानोपासक महाविद्यालय, ईदगा मैदानाजवळील शारदा विद्यालय व शारदा महाविद्यालय या परिक्षा केंद्राचा समावेश आहे. विद्यापीठा मार्फत परिक्षा प्रवेश पत्रे उमेदवारांच्‍या मुळ पत्‍यावर पाठविले असुन ज्‍यांना ते प्राप्‍त न झाल्‍यास दिनांक २३ ऑगस्ट रोजी सकाळी १०.०० वाजेपर्यंत प्रवेशपत्राची दुय्यम प्रत कुलसचिव कार्यालयातुन उमेदवार प्राप्‍त करू शकतील. सदरिल परिक्षेच्‍या प्रश्‍नाची उत्‍तरे विद्यापीठाच्‍या संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करण्‍यात येणार असल्‍याचे कुलसचिव कार्यालयाच्‍या वतीने कळविण्‍यात आले आहे.