Wednesday, August 14, 2013

कृषि हवामानशास्त्र विभागास डॉ. बापुजी राव यांची भेट


दिनांक १४ ऑगस्‍ट २०१३ रोजी केंद्रीय कोरडवाहु संशोधन संस्‍था, हैद्राबाद येथील अखील भारतीय समन्‍वयीत संशोधन प्रकल्‍पाचे प्रमुख शास्‍त्रज्ञ डॉ. बापुजी राव यांनी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाच्‍या कृषि हवामानशास्‍त्र विभागास भेट दिली. या प्रसंगी विभागाच्‍या प्रक्षेत्रावर अखील भारतीय समन्‍वयीत संशोधन प्रकल्‍पातील सोयाबीन व कापुस पीक प्रयोगाची पाहाणी केली. या प्रसंगी कृषि हवामानशास्‍त्र विभागाचे प्रभारी अधिकारी डॉ.बी.व्‍ही.आसेवार, कृषि हवामानशास्‍त्रज्ञ प्रा.एम.जी.जाधव यांनी प्रयोगाबददल माहिती डॉ. बापुजी राव यांना दिली. डॉ. राव यांनी विभागातंर्गत चालु असलेल्‍या इतर संशोधन योजना व पदयुत्‍तर विद्यार्थ्‍याच्‍या प्रयोगाचा आढावा घेउन शास्‍त्रज्ञांना मार्गदर्शन केले. यावेळी कृषि हवामानशास्‍त्र विभागाचे प्रा. पी. आर. जायभाये, प्रा. ए. एम. खोब्रागडे, प्रक्षेत्र अधीक्षक श्री. जी. एन. गोटे व श्री. ए. आर. शेख उपस्‍थीत होते.